Loyalty klub

OBAVEŠTENJE I IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI

OBAVEŠTENJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim Obaveštenjem (u daljem tekstu: Obaveštenje) fizičkim licima pružamo informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice), te Lica potpisivanjem Izjave na osnovu ovog Obaveštenja, daju saglasnost da Flora shop DOO mesto Beograd, Zemun, adresa Mala pruga 39a , Republika Srbija, MB :21369608, PIB :110625334,u svojstvuRukovaoca podataka (u daljem tekstu: Rukovalac) vrši obradu podataka o ličnosti u cilju realizacije programa lojalnosti „My SpotLight “ putem marketinških aktivnosti, uključujući i direktni marketing i profilisanje (u daljem tekstu: Program Lojalnosti).

1. Rukovalac podataka
Rukovalac podataka je: ____________.
Podatke koji se prikupljaju od Vas koristiće isključivo Rukovalac podataka i lica sa kojima Rukovalac podataka ima ugovor o obradi podataka, isključivo u svrhe navedene u ovom Obaveštenju.

2.Kontakt

U vezi sa svim zahtevima koji se odnose na podatke o ličnosti, Lica se mogu obratiti Rukovaocu na neki od sledećih načina:
Email: [email protected]
Poštanska adresa: Naselje Zemun polje, Mala pruga 39a, 11080 Zemun Beograd
Telefon: +381638505603

3. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći:

Rukovalac podataka, na osnovu Izjave prikuplja, obrađuje i koristi sledeće kategorije Vaših podataka o ličnosti:

1. ime i prezime
2. broj mobilnog telefona
3. adresa elektronske pošte (e-mail adresa)
4. Datum rođenja
5. Adresa stanovanja
6. Mesto stanovanja (grad)

Upisivanjem podatka na obrazac, Lice daje saglasnost Rukovaocu da upisane podatke prikuplja, obrađuje i koristi za svrhe utvrđene Obaveštenjem i Izjavom, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pored navedenih podataka, u svrhu realizacije Programa Lojalnosti, Rukovalac će prikupljati, obrađivati i koristiti sve podatke o transakcijama Lica u maloprodajnim objektima Rukovaoca (uključujući i podatke o iznosu transakcija, količini transakcija, ukupnom iznosu transakcija, vrsti robe/usluga koju Lice kupuje, ostvarenim pogodnostima i iskorišćenim pogodnostima i dr.) a koje su evidentirane putem kartice Programa Lojalnosti.

4. Svrha obrade i pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i to na osnovu saglasnosti Lica (član 12. stav 1. tačka 1) koju Lica daju Rukovaocu potpisom na Izjavi. Podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju i koriste se u cilju:
•ostvarivanja Programa Lojalnosti putem marketinških aktivnosti, uključujući i direktni marketing i profilisanje;
•nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja odnosa između Lica i Rukovaoca podataka.
Davanje i obrada podataka o ličnosti je neophodan uslov za realizaciju Programa Lojalnosti, te je Lice dužno da pruži podatke o svojoj ličnosti samo ukoliko želi da bude uključeno u Program Lojalnosti. Program Lojalnosti nije moguće realizovati u slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka, kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja ovih podataka. Rukovalac podataka neće Vaše podatke o ličnost davati na korišćenje drugim licima izuzev ukoliko je na tako nešto obavezan zakonom i odlukom nadležnog državnog organa.
Podaci o ličnosti se koriste na sve zakonom propisane načine, što obuhvata ali se ne ograničava na prikupljanje, beleženje, umnožavanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, čuvanje, automatski, poluautomatski ili na drugi način.

5. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju realizacije Program Lojalnosti obrađivati sve dok traje realizacija Programa Lojalnosti, odnosno sve dok je Lice na koje se podaci odnose uključeno u realizaciju Programa Lojalnosti, osim u slučajevima kada je Rukovalac podataka u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja Programa Lojalnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje računovodstvo. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu pristanka Lica na koje se podaci odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do opoziva pristanka odnosno povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose ili drugih slučajeva prestanka pravnog osnova za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.

6. Iznošenje podataka u drugu državu

Rukovalac podatke o ličnosti može izneti u drugu državu kojaje članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

7. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Rukovaoca podataka.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, na način propisan zakonom.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na istog odnose.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Rukovaocu podataka primi od istog, a radi prenosa drugom rukovaocu podataka, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu podataka od strane Rukovaoca podataka, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Rukovaoca podataka, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se netačni podaci o njemu bez odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci o njemu dopune, uključujući i davanje dodatne izjave, ukoliko je to potrebno shodno svrsi obrade.
Lice na koje se podaci odnosi ima pravo da od Rukovaoca podataka zahteva informaciju da li se njegovi podaci obrađuju, pristup informacijama, kao i izdavanje kopije podataka koji se obrađuju. Kopija se izdaje uz naknadu opravdanih troškova za izradu dodatnih kopija.
Lice na koje se podaci odnose može u svakom momentu da opozove pristanak, odnosno povuče svoju saglasnost za obradu podataka i zahtevati brisanje svojih podataka, putem pisane izjave poslate Rukovaocu podataka (kako je gore navedeno), u kom slučaju će Rukovalac podataka prekinuti svaku dalju obradu Podataka o ličnosti i iste obrisati iz sopstvenih baza podataka, s tim da usled navedenog Lice na koje se podaci odnose biva isključeno iz Programa Lojalnosti i nadalje neće imati prava i mogućnosti koje se istim pružaju.
U slučaju nedozvoljene obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo na brisanje podataka.

8. Pravo na prigovor

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o njemu koji se obrađuju u cilju direktnog marketinga, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim marketingom, u kom slučaju se podaci Lica na koje se podaci odnose ne smeju dalje obrađivati u cilju direktnog marketinga.

9. Pravo na pritužbuPovereniku

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.poverenik.rs) na obradu svojih podataka o ličnosti od strane Rukovaoca podataka, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa članom 82. tog Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

10. Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno i zasnovano na slobodno i bez smetnji izraženoj volji Lica na koje se podaci odnose, i to putem svojeručnog potpisivanja Izjave.

11. Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

U okviru realizacije Programa Lojalnosti Rukovalac podataka primenjuje tehnike ručnog, polu automatizovanog i automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju ostvarivanja što većih pogodnosti (benefita) Lica na koje se podaci odnose iz učešća u Programu Lojalnosti, koji tom licu mogu doneti posebne pogodnosti (benefite), uključujući i finansijske (popusti, bonusi, pokloni i sl.) koji su Licu na koje se podaci odnose od značaja u korišćenju usluga, odnosno kupovini roba iz asortimana Rukovaoca.
Rukovalac preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitio tajnost podataka o ličnosti Lica na koje se podaci o ličnosti odnose, uz primenu standarda na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka. Podatke o ličnosti Rukovalac tretira kao poverljive informacije.

© 2020 Florashop.rs. Sva prava zadržana. Izrada i razvoj Invented Smart